METOKLOPRAMIDI (METOCLOPRAMIDE)

Përdorimet Pështirosje dhe vjellje, veçanërisht të shkaktuara nga kemioterapia dhe radioterapi-a abdominale (barkut); intubim i zorrës së hollë; stazë (bllokim) diabet-ike gastrik-e (stomaku). Kundërpërdorimet Gjakderdhje […]

CISAPRIDI

Përdorimet Tek simptomat dhe lezion-et mukozale të shoqëruara me refluks ezofageal. Kundërpërdorimet Nuk përdoret tek pacientët me mbindjeshmëri në bar, tek perforimet e traktit gastrointestinal, […]

DOMPERIDONI

Përdorimet Tek vjelljet dhe pështirosjet duke përfshirë edhe vjelljet dhe mundimet të provokuara nga levodopa dhe bromokriptina, pastaj të provokuara nga terapia citotoksik-e dhe radioterapi-a […]

CINARIZINA

Përdorimet Çrregullimet vestibular-e si: vertigo, tinitus, ndjesi të vjelle dhe vjellja në sindromin Meniere (sëmundja Meniere); sëmundja e udhëtimit; sëmundjet vaskulare. Kundërpërdorimet Shih tek antihistaminikë-t. […]