VARFARINA (VARFARIN)

Përdorimet Mjekim profilaktik tek embol-izimet në sëmundjet reumatik-e të zemrës dhe në fibrilacion atrial. Profilaksi pas vendosjes së valvul-ave protetike të zemrës. Profilaksi dhe trajtim […]

HEPARINA

Përdorimet Të gjitha rastet me trombemboli dhe emboli akute; në parandalimin e trombozës pas operacioneve dhe pas lindjes; si preventivë në rastet e transfuzion-it të […]

EPOPROSTENOLI

Përdorimet Hipertension primar pulmonar (tension i rritur i mushkërive). Pengimi i agregimit trombocitar gjatë dializës renal-e (veshkave). Kundërpërdorimet Hipersensibilitet, RDS, qarkullimi fetal persistent, shantet nga […]